ข้อตกลงและเงื่อนไขของเรา

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครเรียน ดังนี้

1.ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่นำความรู้ไปใช้ในงานเชิงพาณิชย์สำหรับงานประเภทต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับการงานสอนเท่านั้น

ไม่อนุญาตให้เข้าสมัครเรียนสำหรับบุคคลที่เปิดสถาบันสอนไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนด์หรือเป็นบริษัทหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ

การสอนในรูปแแบบที่คล้ายกันกับทาง Model-E Training เมื่อเราตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเข้าข่ายตามที่ระบุเอาไว้

ทางเราขอตัดสิทธิ์ในการเรียนของบุคคลนั้นในทันที และจะดำเนินการตรวจสอบถ้าพบเจอข้อมูลถูกละเมิด

ทางเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

2.ผู้ที่สมัครเข้าเรียนเมื่อได้รับการยืนยันจาก Model-E Training แล้ว จะเรียกว่า นักเรียน

3.ผู้สมัคร 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านส่งต่อแก่ผู้อื่น ถ้าทางเราตรวจสอบพบว่ามีการใช้

สิทธิ์มากกว่า 1 คน เรามีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ในการเรียนของบุคคลนั้นทันที โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า

4.เมื่อจ่ายเงินเรียนแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้  นอกจากเกิดปัญหาที่สามารถพูดคุยได้สมเหตุสมผล จะพิจารณาอีกครั้ง

5.เนื่องจากบทเรียนทุกบท ทุกคอร์ส ทุกสื่อการสอน ไม่สามารถDownload เก็บไว้ได้ นักเรียนทุกคนที่สมัครเข้าเรียน จะต้องเรียน

   VDO และบทความ ผ่านOnline ด้วยตนเอง ให้ครบทุกบท ในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละคอร์สที่กำหนดไว้

6.นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติการสอนของอาจารย์ที่สอนทุกท่านในแต่ละคอร์ส เช่น การทำงานภาคปฏิบัติส่ง

การบ้านตามที่สั่ง เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการสั่งงานหรือข้อปฏิบัติอาจารย์ที่สอนในแต่ละคอร์ส ถือเป็นข้อปฏิบัติในการเรียนทั้งสิ้น

7.สื่อการสอน VDO และบทความ รวมถึงสื่อการสอนทุกรูปแบบ ที่ Model-E Training สอนผ่าน Online ใน

www.modeletraining.com เป็นลิขสิทธิ์ของ Model-E Training ที่ใช้ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้นักเรียนที่สมัครเรียน เรียนแบบ

Online ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละคอร์ส ไม่อนุญาติให้ ลักลอบ Download ทุกวิธีการ หากตรวจสอบพบเห็นการกระทำ

ดังกล่าว Model-E Training จะดำเนินคดีตามกฎหมายและนอกจากดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว  Model-E Training จะดำเนิน

การปรับเป็นเงินจำนวน 50 เท่า ของราคาที่เรียน กับผู้กระทำการดังกล่าวที่แจ้งไว้

8.สื่อการสอน VDO ,บทความ รวมถึงสื่อการสอนทุกรูปแบบ ที่ Model-E Training สอนผ่าน Online ใน

www.modeletraining.com เป็นลิขสิทธิ์ของ Model-E Training ที่ใช้ทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ให้นักเรียนที่สมัครเรียน เรียนแบบ

Online ไม่อนุญาติให้ นำสื่อการสอนทุกประเภทนำไปเผยแพร่ทุกสื่อ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม (นอกจากได้รับการอนุญาติจาก

Model-E Training เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ) หากตรวจสอบพบเห็นการกระทำดังกล่าว Model-E Training จะดำเนินคดี

ตามกฎหมายและนอกจากดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว  Model-E Training จะดำเนินการปรับเป็นเงินจำนวน 50 เท่า ของ

ราคาที่เรียน กับผู้กระทำการดังกล่าวที่แจ้งไว้

9.นักเรียนทุกคน ต้องเข้าร่วมกลุ่มใน Facebook ของคอร์สเรียนของตนเองที่สมัคร เพื่อเป็นศูนย์กลาง แจ้งเรื่องการสอน ของ

อาจารย์ รวมถึง การพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนเนื้อหาคอร์สนั้นๆ

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ ห้ามคัดลอก เผยแพร่โดยไม่ได้ได้รับอนุญาต